Binding Wire 0.45mm x 80gm 26g (ea) French Blue

Binding Wire 0.45mm x 80gm 26g (ea) French Blue

Leave your thought